Informacje o projekcie

W latach 2017-2019 realizowano projekt Erasmus+ KA 107 z krajem partnerskim (Gruzją). Wszystkie cele ilościowe i jakościowe określone w umowie finansowej oraz Karcie Erasmusa dla szkolnictwa wyższego zostały osiągnięte. Zrealizowane wszystkie zaplanowane wyjazdy plus jeden dodatkowy (z Gruzji do Polski), który został sfinansowany ze środków projektu POWER oraz środków własnych Politechniki Koszalińskiej. W trakcie realizacji projektu zamieniono jedynie wyjazd STT na STA (mobilność wykładowcy z Polski do Gruzji), co zostało zrobione na prośbę partnera gruzińskiego ze względu na bardzo duże zainteresowanie strony gruzińskiej tematyką proponowanych zajęć dydaktycznych. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji mobilności oraz nowo nawiązane kontakty przyczyniły się między innymi do rozszerzenia komitetu naukowego czasopisma naukowego Journal of Mechanical and Energy Engineering, powstania publikacji naukowej, współorganizacji międzynarodowych warsztatów 8th International Workshop on Surface Engineering & 4th International Workshop on Applied and Sustainable Engineering oraz uczestnictwie w Konferencji Naukowej "Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzględnieniem problemów regionalnych". Należy również zaznaczyć, że projekt miał także oddziaływanie na lokalny przemysł (firma BerlinerLuft) oraz uczelnię z Słupska (Akademia Pomorska w Słupsku).

Zasady rekrutacji na wyjazdy stypendialne dla pracowników w ramach programu Erasmus+ KA107

1. Rekrutacja

Rekrutacja w Politechnice Koszalińskiej prowadzona była zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku do zarządzenia Rektora PK z 29.03.2017 (nr 7/2017) - link (link alternatywny).

Partner z Georgian Technical University dokonywał rekrutacji na własnych zasadach:

2. Kwalifikacje

Kwalifikacje w programie Erasmus+ dotyczą

  • STA – nauczyciele akademiccy (KUT oraz GTU)
  • STT – pracownicy administracyjni (GTU)

2.1. Kwalifikacja pracowników na KUT (STA)

  • Koordynator z Prodziekanem ds Kształcenia w porozumieniu z przełożonym pracownika dokonują oceny Indywidualnego Planu Nauczania (szczegółowość, poziom kształcenia, rezultaty), przyznają pkt za zatrudnienie w pełnym wymiarze, wyjazd po raz pierwszy i dorobek naukowy.
  • CENTRALNA- Komisja przygotowuje listę rankingową, którą zatwierdza Prorektor ds Nauki i Rozwoju.

Zasady kwalifikacji (plik do pobrania) / (link alternatywny)

2.2. Kwalifikacja pracowników na GTU (STA & STT):

Komisja wybiera pracownika na podstawie wypełnionych dokumentów, w skład których wchodzą: życiorys zawodowy, list motywacyjny, biegłość językowa (j. angielski), plan pracy, wyjazd po raz pierwszy i dorobek naukowy (w przypadku naukowców). Najlepsze kandydatury zostają wybrane i jest tworzona lista rankingowa.

Dziedziny nauki określa umowa bilateralna "Inter-institutional agreement 2016-2021" oraz priorytety przyjęte w strategii współpracy z poszczególnymi partnerami, zawartymi we wniosku aplikacyjnym.

Zasady dofinansowania wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus + KA 107

Zasady rozdziału środków i dofinansowania wyjazdów stypendialnych zawarto w dokumencie do pobrania pod poniższym linkiem. Dotyczą one obu Uczelni partnerskich.

Szczegółowe warunki realizacji

Z każdym uczestnikiem zawierana była umowa na realizację wyjazdu określająca szczegółowe warunki realizacji mobilności.